Shih Tzu Reu & Teef  v.h. Jaar 2007

Whispering Love's Whisdom Flash / Aukie Denie & Còng Tàiyàng Tzu Epona / Manfred Engbrocks
Whispering Love's Whisdom Flash / Aukie Denie & Còng Tàiyàng Tzu Epona / Manfred Engbrocks

Shih Tzu Pup Reu & Pup Teef  v.h. Jaar 2007

Cong Tàiyàng Tzu Kolumbus / Manfred Engbrocks & Cong Tàiyàng Tzu Kassandra / Manfred Engbrocks
Cong Tàiyàng Tzu Kolumbus / Manfred Engbrocks & Cong Tàiyàng Tzu Kassandra / Manfred Engbrocks